Prof. Evelyn Fox Keller, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge (USA)

 

03/11/10, 17:00 s.t., Christian Doppler Hörsaal der Fakultät für Physik, Boltzmanngasse 5, 1090 Wien

Rückfragen: Mag. Ursula Gerber ursula.gerber(at)univie.ac.at


27.10.2010