Website der Fachbibliothek Landschaftsplanung created by Vanessa Zeplichal, Christina Czachs & Caren Hanreich

for Fachbereichsbibliothek Landschaftsplanung, Univ. f. Bodenkultur 2012 & 2019

Peter Jordanstr. 82, 1190 Wien, Austria

Oskar Simony-Haus, Erdgeschoß, EG 05+06
Peter Jordan-Straße 65, A-1180 Wien
(Postadresse: Peter Jordan-Straße 82, A-1190 Wien)

Tel. ++43/1/47 654/85331
 

Betreuung: Vanessa Zeplichal

Impressum